اینفوگرافی “بدون شرح”

احتمالا این جمله را بارها شنیده‌اید که “ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است“. اساسا این جمله بیانگر ارزش و کارایی ارتباط تصویری  است. حقیقت آن است که بیشترین دریافت ما از محیط پیرامونمان به‎وسیله قوه بینایی صورت می‌گیرد و مغز ما علاقه زیادی به تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات به ‌صورت تصویری دارد. این اینفوگرافی ها نمایشگر تصویری اطلاعات و داده‌ها هستند که هدف ما از انتشار آن‌ ها ارائه سریع و ساده اطلاعات پیچیده است.

به بیان ساده‌تر، در اینفوگرافی های زیر به کمک عناصر بصری نظیر عکس، نمودار، نقشه، دیاگرام و … سعی می‌کنیم تا مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات پیچیده را به‌گونه‌ای به تصویر درآوریم که پیام به شیوه‌ای سریع و قابل‌ درک به شما مخاطب محترم منتقل شود.

منتظر اینفوگرافی های جدید باشید، دوباره به این صفحه برگردید.

سرمایه گذاری خارجی آمریکا در یک نگاه

%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af

اینفوگرافی تاثیرات سرمایه گذاری آمریکا بر اقتصاد جهان، سرمایه گذاری خارجی در یک نگاه

پانزده شغل پردرآمد در آمریکا

%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7

اینفوگرافی پانزده شغل پردآمد در آمریکا از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴

فروش جهانی آیفون

%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%db%8c%d9%81%d9%88%d9%86

اینفوگرافی فروش جهانی آینفون

شلیک پلیس آمریکا در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶

%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%84%db%8c%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b1

اینفوگرافی میزان مرگ و میر ناشی از شلیک پلیس در آمریکا